+48 792 802 839 (11:00-17:00) sklep@decostreet.pl
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DECOSTREET

Sklep internetowy Decostreet.pl, jest własnością firmy EW.COM Emilia Wilisowska z siedzibą w Damianowicach, ul. Spółdzielcza 21. Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

logo decostreet

EW.COM Emilia Wilisowska

ul. Spółdzielcza 21

55-040 Damianowice

NIP: 8961416496

REGON: 021891528

Numer konta do wpłat ING: 48 1050 1575 1000 0092 0040 0381

 

 1. Definicje
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego DECOSTREET;
  4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.decostreet.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
  6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy EW.COM Emilia Wilisowska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.decostreet.pl
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep internetowy, działający pod www.decostreet.pl, prowadzony jest przez EW.COM Emilia Wilisowska.
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
  5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa EW.COM zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
  7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.decostreet.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  4. EW.COM może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez EW.COM za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię EW.COM.
  5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody EW.COM.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla EW.COM
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.
  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.decostreet.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
  5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy,
   5. czasu dostawy,
  6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z EW.COM Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną DECOSTREET - Potwierdzenie otrzymania zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
  11. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do podmiotów za pomocą których Sklep realizuje zamówienia, tj. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności czy instytucje kredytowe.
 5. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy dla poszczególnych kategorii wynoszą:
   1. AKCESORIA · koszt przesyłki kurierskiej – przedpłata od 19,00 zł - 199 zł
   2. MEBLE · koszt przesyłki kurierskiej – przedpłata wielkogabarytowe meble - od 199,00 do 599,00 zł; małogabarytowe meble - 29,00-199,00 zł
   3. OBRAZY · koszt przesyłki kurierskiej – przedpłata od 19 zł- 199 zł · koszt przesyłki kurierskiej
   4. Ewentualne dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
  3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 80 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta zamówienia
  4. Termin realizacji dostawy przy płatnościach kartą od 2 do 80 dni roboczych licząc od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.decostreet.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia.
 6. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki
  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
   1. przelewem PLN na numer konta bankowego ING: 48 1050 1575 1000 0092 0040 0381 lub przelew w Euro ING Bank: PL 16 1050 1575 1000 0097 3732 9228
   2. płatnością w systemie: PayU, Płatności Shoper (Blue Media),
   3. Karty płatnicze: * Visa * Visa Electron * MasterCard * MasterCard Electronic * Maestro
   4. eRaty Santander
 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Klient, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania mu Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który udostępniamy na stronie Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  2. W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy dnia wydania klientowi Towaru. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
  3. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku świadczeń, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. meble tapicerowane na zamówienie z wybraną przez klienta tkaniną.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nasz Sklep).
  5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
  6. Sprzedawca, jeśli nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania pełnowartościowego towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
  8. W przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności) [np. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  9. Zakupiony Towar należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient. Towar musi być w stanie nienaruszonym.
  10. Towar należy zwrócić na adres : DECOSTREET, ul. Stysia 35A, 53-525 Wrocław.
  11. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana standardową paczką firmą kurierską, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: 399 PLN Brutto.
  12. Powyższe zapisy nie ograniczają innych uprawnień Klienta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 8. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. EW.COM jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@decostreet.pl. EW.COM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. EW.COM nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną - EW.COM podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić EW.COM o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Decostreet, ul. Spółdzielcza 21, 55-040 Damianowice; mailowo pod adres sklep@decostreet.pl lub telefonicznie na nr 792 802 839
  3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  4. EW.COM zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 10. Gwarancja jakości
  1. Towary dostępne w sklepie internetowym pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i mogą dodatkowo posiadać gwarancję jakości udzieloną przez producenta.
  2. Okres gwarancji poszczególnych producentów wynosi:
   - Happy Barok, Monkey Machine - 12 miesięcy od momentu otrzymania towaru
   - Chesterfield Meble, Fernity, Customform, Domartstyl, Durbas, Gie el home, Go-bi, Indemo, Jabadabado, Meliconi, Nordic Line, Ragaba, ZLASU - 24 miesiące od momentu otrzymania towaru.
  3. Gwarancja obejmuje wyłącznie ukryte wady konstrukcyjne.
  4. Gwarancją nie objęte są:
   1. uszkodzenia powstałe w sposób mechaniczny
   2. uszkodzenia będące wynikiem niewłaściwego użytkowania w szczególności plamy i przetarcia oraz zagniecenia tapicerki.
   3. uszkodzenia powstałe w transporcie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
   4. kolory mebli prezentowane na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistości, na życzenie wysyłamy próbki tkanin. Niezgodność koloru (może być wynikiem różnej rozdzielczości ekranu monitora) nie jest podstawą do reklamacji.
 11. Opinie w Sklepie Internetowym
  1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
  2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
  3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
  4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
  5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
  6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
  7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EW.COM a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy EW.COM a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EW.COM Emilia Wilisowska.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

    

    

   Formularze do pobrania:

   Zwrot towaru: pobierz

   Reklamacja towaru: pobierz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl